...

امروز یکی بهم میلی زده بود توش بهم گفت ببین جواب فاک یو ، سو وات نیست . داشتم فکر میکدم که خب ... سو وات ؟! ...