...

دانه باشی مرغکانت برچنند ٬ غنچه باشی کودکانت برکنند ... دانه پنهان کن به کلی دام شو ... غنچه پنهان کن گياه بام شو ...


(540k) - آهنگ از: وبلاگ پسرک