...

كلاغ ها به دو دسته تقسيم مي شوند
دسته ي اول كلاغ هاي بدون قصه
دسته ي دوم كلاغ هاي با قصه
دسته ي اول شايد به خانه ي خود برسند و شايد هم نرسند
دسته ي دوم اما هرگز به خانه ي خود نمي رسند ...