...

دیدی بعضی وقتا همه چی یه جوریه ؟ الان همه چی یه جور دیگه یه جوریه. ولی به هر حال همه چی یه جوریه که نمتونم بگم دقیقا چه جوریه ولی یه جوریه ..