...

میدانی؟ کودک درون من دارد می‌خندد ... مثل یک کودک ٬ ساده ٬ معصوم ٬ آرام ... میخندد .... و پس از هر اشکی لبخندی ... و پس از هر لبخندی اشکی ...