...

واسه روزای رفته، سفر قصه‌ی خوبه ٬ چراغ روشن راه، قشنگیه غروبه ...

گله - سیاوش