...
تا حالا از بیرون به خودت نیگا کردی ؟ از بالای سرت ؟