...

واقعا فکر میکنی بین پوست انداختن و زنجیر پاره کردن فرقی هم هست ؟