...

دیدی احساس امنیت رو اونقده گم می‌کنی که اصلاً یادت میره چی بود ؟
بگم ؟ ... می‌ترسم .

شایدم ٬
خسته‌م .

هر چی هست ولی زیاده .

Zbigniew Preisner - Solitude (440k)