...

به قول این رفیقمون تا وقتی تفریحات سالمی مثل سکس هست آدم مگه مرض داره بره سراغ دود و دم و مواد آخه ؟