...

دیدی تو آینه نیگا میکنی یه هو یه غریبه میبینی ؟ دیدی بعدش جا میخوری که این یارو اینجا چی کار میکنه ؟ دقت کردی اینجور وقتا معمولاً طرف برمیگرده میگه ببخشید من شما رو قبلاً جایی ندیدم ؟ دیدی ؟ ...