...

تکه‌تکه میشوم ٬ تکه‌های اضافه را دور میریزم ٬ تکه‌تکه هایم تمام میشود ٬ تمام میشوم.