...


رو درخت با نوک خنجر ، زنده باد درخت نوشتیم ...