...

وایییی که تو چقد ماهی . الهی قربون اون شکل ماهت برم خدا جون . جبران میکنم ٬‌ قول قول . بوس بغل هوارتا . میسییییییییی :*