...

نه نه ٬ من نمردم ... هنوز نه . باید اول پیداش کنم . نمیدونم چی ٬ نمیدونم کی ٬ نمیدونم کجا .. ولی یه چیزی هست که من باید پیداش کنم ٬ نه من باید صبر کنم تا خودش پیدا شه ٬ یا نه نمیدونم ... ولی یه چیزی هنوز هست که ... نه ٬ من نمردم ٬ من نباید بمیرم ... خب ؟