...

بریم بخوابیم .. یه خواب عمیق .. یه خواب خیلی عمیق .. یه خواب خیلی خیلی عمیق .. یه خواب سفید ٬ یه خواب خیلی خیلی سفید .. سفید تر از هر چی خاکستریه .. یه خواب خوب .. بخوابیم خب ؟