...

زندگی بدون ارگاسم ؟ نه . این فلسفه ی آدمای ترسوست نه دیوونه ها.آدمایی که به دنیا میان ، زندگی میکنن بعدش میمیرن ... راستی .. گفته بودم که دندون عقلم داره حسابی بزرگ میشه کم کم ؟ فکر کنم سومیشم داره درمیاد. آخه جاش درد میکنه .