...

میشه از دست تو مرد و ، دیگه از دست تو هم راحت شد ...