...

اون آفتاب پرسته بود که به جعبه مدادرنگی میرسید هنگ میکردا ... طفلی خیلی ناز بود منم خیلی دوسش دارم. همین.