...

اولین باری که عاشق شدم عاشق emma تو فیلم لبه تاریکی شدم. یادمه که ویدئوش رو گرفتم و تو یه هفته هفت بار دیدم. فیلمش که دیوونم میکرد هیچی این دختره هم پاک منو از درس و مدرسه انداخته بود . هیچکس غیر از AR نمیدونست قضیه چیه . وقتی که چند روز پیش یه هو خیلی تصادفی یاد اون ماجرا افتادیم هیچوقت فکرش رو نمیکردم که امروز یه هو اولین آهنگی که عاشقش بودم و مال مرگ emma بود (soundtrack فیلم لبه تاریکی که کار اریک کلاپتنه) رو تو این سایته پیدا کنم. این آهنگ و اون فیلم واسه من که خیلی معنی داره .. و البته این دختره هنوز رو اعصابمه بعضی وقتا ! ولی بیشتر از اون کرایون با اون مردنش و فریادی که اون آخر کشید جلو چشممه . هیچ وقت قصه ی اون گل های سیاد وحشی که تو روسیه لای یخ ها در میان و بین اون همه یخ تنها موجودات زنده ای محسوب میشن که به طرز غیر قابل باوری حتی گل میدن رو فراموش نمیکنم . هر وقتم بهش فکر میکنم انگار برق میگیرتم و نفسم بند میاد ... وحشتناک بود لعنتی .. خیلی .


Eric Clapton - Edge of Darkness
(download: 3mg, stream: 1.5mg)