...

گربه نره در حالیکه ابروهاش رو انداخته بود بالا ، چشماش رو هم داشت قایم میکرد و سرش رو انداخته بود پایین پنجره مسنجرش رو بست و زیر لب یواشکی گفت: