...

دوباره نشستم به دیدن سه رنگ .. با اون آهنگای وحشتناک پریزنر . این بار اول قرمز ٬ بعد سفید .. بعد آبی ... یه جوریم ... یه جورِ خیلی یه جوری .


Zbigniew Preisner - TANGO (TROIS COULEURS: BLANC)