...

باید بنویسم که ثبت بشه . هیچ وقت منتظر همچین تلفنی نبودم. هیچ وقت انتظار همچین خبری رو نداشتم. و همیشه درست در لحظه ای که انتظارش رو نداری میاد سراغت. من هنوز سردم. من هنوز بهتمه . من هنوز حسرتمه . به تو . به AR من ، به alee من ، به نزدیک ترین روح تو اون گوشه دنیا به من ... به بهترین دوست و قدیمیترین دوست من .. به تو .. به علی کوچولوی دیروز ، به علی بزرگ امروز ... سفرت به خیر اما ، به شکوفه ها به باران ، برسان سلام مارا ...