...

خب ، دو روز مونده به سالگردم :) شاید زنجیر پاره کردن بسه ! دوباره پوست بندازیم نه ؟

پ.ن. تو آینه که نیگا میکنی یه مشت مولکول میبینی . تو دیوار که میخوری یه مشت سلول له میشن ولی توی احمق هنوز تو فکر اینی که کرم خاکی خوشبخت تره وقتی که بارون میاد و از زیر خاک میاد بیرون یا اون حلزون پیر ؟