...

یه آدمی اهل یه جایی* یه کتاب می نویسه
بعدش صفحه ی اولش می نویسه تقدیم به بابام که صمیمی ترین دوست پدرم بود

* گفتم شاید اگه بگم یه رشتیه یکی ناراحت شه!