...

دروغ گفتم اصلا. همشون راسته ، هیچ کدومشون هم تخیلی نیست . هم اون مزرعه ، هم اون عروسکه که خودشو دار زده بود ، هم اون مترسکه ، هم اون دختره که زیر برف پشت پنجره داشت تو تاریکی تنها تنها میرقصید ، هم اون گوزنه ، هم اون انگشته که جای قلم مون بلان روش مونده بود ، هم اون بغل ضربدریا ، هم اون قایم موشک بازیه ، هم اون علفا ، هم اون اسبه ، هم اون آدم برفیه ، هم اون پری دریاییه ... هم خیلی چیزای دیگه .