...

کسالت از زندگی باعث میشود انسان به هویت خود بیاندیشد . - کامو