...

میخوام یه اعترافی کنم که مونده اینجام
دیروزی من اومدم دیدم اون زیر نوشته که 077582
بعدش با خودم گفتم به به چه باحال میشه که من این عدده را بکنم 077777
بعدش هی اومدم هزار تا صفحه از خودم باز کردم و شروع کردم به ریفرش کردن
بعدش ولی وسطاش حوصله م سر رفت و بی خیالش شدم
بعدش یه چند ساعت بعدش که آنلاین شدم و دوباره اومدم که این عدده را چک کنم دیدم شده 077802
بعدش خیلی اونی که 077777امین نفر بوده بی انصافه، خیلی، من مبخواستم اینو ببینمش، یکی اومده این عدده را دیده، بعدشم اصلا نفهمیده که چه عدده مهمی بوده، هدر رفت :(