...

چه کسی ابروهای مرا برداشت؟
باغبان از پی من کرد نگاه
سیب دندان زده افتاد تو سالاد
در فلق بود که پرسید سوار
مژه هایم کو ؟

پ.ن. به خدا من خود جیسمما ...