...

هی پوست میندازی و پوست میندازی و پوست میندازی
تا اینکه میرسی به استخون
دیگه هیچ پوستی برای انداختن نداری
هه!
می میری