...

دوباره فرودگاه و خداحافظی و دیوار شیشه ای و یه قصه ی کهنه و قدیمی و تکراری ... ..... ... ولی این بار قول قول: از دنیا ،از دنیا ...