...

ای دير به دست آمده که بــــــــس زود برفتی ...