...

تشنه ام
گریه ام
مرده ام
باورم خائن نیست
باورم می گوید:
عشق در پنجره نیست
همه جا تاریک است
مرگ در تاریکی ست
مردگانیم همه تشنه ی عشق
غرق در تاریکی ،
تاریکی ...

تاریکی