...

دلم میخواد بشینم ازون چیزایی بگم و تعریف کنم که میدونم به جز خودم و یکی دیگه که اونم باز میشه گفت همون خودم میشم دیگه هیچکدومتون نمی فهمین
ولی دلم براتون میسوزه
آخی طفلکیا
تعریف نمی کنم