...

انسان چشمانش را می بندد و زنی که در میان بازوانش قرار دارد زن دیگری میشود. و بعد از عشقبازی دوباره او همان زن قبلی می شود؛ ولی تمام حق شناسی ما تقدیم او می شود، و این حق شناسی هرچقدر که تصور و تصنع غالب باشد گرم تر و صمیمانه تر نشان داده می شود