...

...پشت سر نيست فضايی زنده
پشت سر مرغ نمی خواند
پشت سر باد نمی آيد
پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است
پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است
پشت سر خستگی تاريخ است...