...

و اون مردی که هیچ وقت سایه ای نداشت ...
پ.ن. [موسیقی متن!]
پ.پ.ن. [ینجا]