...

مرد با سرطان خودکشی کرد و مزرعه با خشم خداوندی سوخت . و مترسک ... همیشه مترسک ماند ٬ و همیشه تنها ... و همیشه به کلاغ‌ها خندید.