...

روباته ٬ روباته . یه روبات مریض سرطانی . نه خله ٬ نه گاوه ٬ نه دندون . یه روباته ٬ مریض سرطانی .