...

درست لحظه ای که نباید عاشق میشی .. و درست وقتی که باید .... پااااااق.