...

از ما گذشت...
باید به ابر بیاموزیم
تا از عطش گیاه نمیرد ...