...

بارباپاپا الان داره با خودش میگه عوض بشم ؟ عوض نشم ؟ عوض بشم ، عوضی نشم .. عوضی بشم ، عوض کی بشم ؟ ... باباپاپا یه کمی خل شده.
.
.
بارباپاپا الان دلش میخواد پروفوزول بالتازال اینجا بود بعد اون پروفوسوره دیگه هرچی باشه بلده عاقل باشه. بارباپاپا فقط بلده عوض بشه. بارباپاپا اصلا دلش میخواد وتووتو بشه بذاره بره یه جای دور که صداش میکنن و الان باید اونجا باشه ولی بارباپاپا ...

پی نوشت دو ساعت بعد: نه ... مثکه من جدی جدی دارم قاطی میکنما ... اااااا ...