...

پسرک عاشق کمرویی که تمام شجاعتش در این است که دزدکی دستش را، بی آنکه معشوقه اش بفهمد، به دست او بزند. و بعد دست خودش را به خاطر آنکه چنان افتخاری نصیبش شده است نوازش کند و بپرستد.