...

...
که باد بی نفس است
و باغ تصویری ست

پرنده در قفس خویش ،
خواب میبیند ...