...

کی گفته تو آمریکا اسپید لیمیت شصت تاست ؟ اصلا کی گفته هر کی بالای صد مایل بره جریمش زندانه ؟


آدم با سرعت ۱۲۵ مایل (۲۱۰ کیلومتر) بره بعد بغل دستش یکی با خونسردی بشینه با موچین موهای پاش رو بچینه بگه حوصله م سر رفته دیگه خیلی زور داره !