...من
عاشقه یه دختره ۵ ساله شدم
که وقتی دستامو باز می کنم که بیاد تو بغلم
دستاشو اینجوری میذاری رو سینه ش، میگه مای هارت، بعدش خودشو میندازه تو بغلم
:*

Zbigniew Preisner: TANGO (1.1mg)
(Trois Couleurs - Blanc)