...
احساس نیاز که یکی رو بگیری بزنیش تا گریه ت بگیره بعد بشینی اونقده گریه کنی تا بیاد بزنتت ... نیست.