...

هر هفته ٬
سخت‌ترین لحظه‌هام
اون نیم‌ساعتیه که تلفنی با مادرم تو ایران حرف میزنم
بده
خیلی
طفلک مادرم
ولی
من بر نمی‌گردم.