...
خب
پرواز میکنم
ولی
ایندفعه دیگه جهت رو اشتباه نمیکنم
میرم پایین
ته
میای ؟