...
وقتی میرسم به ته
با خودم فکر میکنم ،
هنوزم فشنگ آخر ؟